Wednesday, June 21, 2006

PITUTUR LUHUR

AJA DUMEH

    Aja dumeh mujudake pitutur luhur warisane para leluhur lan pinisepuh kang ngemu teges supaya jalma manungsa utawa titah sewantah anggone nglakoni penguripane ana ing alam donya ora ngendelake aji mumpung. Dumeh, mujudake kahanan kajiwan kang njalari sawijining pawongan nggunakake kesempatan(aji mumpung) kanggo kepentingane dhewe tanpa ngelingi sak padhane urip. Kesempatan kasebut ing ndhuwur bisa maujud drajat, pangkat, bandha donya, panguwasa, ilmu linuwih, kebagusane rupa lan liyane.

    Ing donya Eropa utawa dunia barat uga nduweni sanepa “power tends to corrupt” kang nduweni teges yen kuwasa bisa njalari wong kang nyekel kuwasa kuwi nylewengake kekuwasaane kanggo kepentingane pribadhi lan ngianati marang wong kang ngamanati .

Wong urip mono kudu tansah eling marang kang nitahake urip ing alam donya, kudu tansah mawas marang sangkan paraning dumadi. Seko ngendi bibit kawite urip, ana ngendi saiki dumunung lan papan ngendi kang tembene bakal dituju. Kahanan kang bisa direngkuh ora kena njalari lali marang kodrate minangka kawulane Gusti. Kanthi mengkono sifat aja dumeh bisa njalari wong tansah eling marang asal-usule, sahengga ora nglali yen apa kang diduweni mung minangka titipan utawa amanate kang gawe urip. Sikep ini bisa nyurung supaya manungsa tansah nyukuri peparingane Gusti, kanthi nggunakake peparingane mau kanggo nyengkuyung kewajibane minangka khalifahe Gusti ing alam donya, kang nduweni kewajiban memayu hayuning bawana.

Kahanan urip kang dilakoni manungsa kena digambarake kaya dene cakramanggilingan utawa rodha kreta, kang ana sakperangane rodha sakwijining wektu mapan ing dhuwur nanging ing kala wektu liyane ganti mapan ing ngisor. Urip mujudake ganti gumiliring nasib. Mula saka kuwi nalikane wong lagi nduweni nasib kang apik ora kena gumedhe lan umuk marang sak padha-padha lan nalikane ngalami nasib kang ala uga aja nglokro utawa mutung.

Kadangkala wong urip diparingi kanikmatan kang tanpa kinira. Ana ing kahanan iki pitutur aja dumeh trep banget kanggo diamalake. Wong kudu tansah syukur lan uga kudu loma marang sak padhaning urip, ora kena umuk lan gumedhe nanging kudu tansah bisa sakmadya lan andhap asor.

Ana uga kahanane urip kang lagi diparingi pacoban nganti kadangkala wong sing rumangsa ora kuwat nglakoni kahanan mau nduweni panganggep yen donyane wis kiamat. Ngadepi kahanan mengkene, manungsa kudu tansah pasrah sumarah marang kang gawe urip lan sabar anarima ing pandum. Manungsa kudu nduweni keyakinan yen pacoban mau uga mujudake wujud katresnane Gusti kanggo nggembleng manungsa supaya tatag lan tanggon anggone nglakoni uripe.

Aja dumeh ngajarake manungsa tansah mawas diri lan nduweni keyakinan kang kuat menawa urip ing alam donya iki mung sakwetara mampir ngombe. Kabeh lelakone urip mujudake proses kang ora langgeng lan kabeh bakale dijaluk pertanggungjawabane mbesuk ing alam akherat.

Sifat utawa watak aja dumeh bisa diwedhar kanthi pitutur kayadene:

1.Aja dumeh kuwasa, tumindake daksura lan daksiya marang sakpadha-padha.

2. Aja dumeh pinter, banjur tumindak keblinger.

3. Aja dumeh sugih, banjur tumindak lali marang wong ringkih.

4. Aja dumeh menang, tumindake sak wenang-wenang.

5. Aja dumeh bagus, banjur gumagus.

6. Aja dumeh ayu, banjur kemayu, lan sakpiturute.

    “Nyawa mung gaduhan, bandha donya mung sampiran”, mengkono pituture para winasis. Kanthi mengkono sejatine manungsa urip ing alam donya ora duwe apa-apa. Kayadene nalika dilahirake manungsa ora nggawa apa-apa, smono uga mengko yen wis tumeka titi wancine sowan ing ngarsa Gustine uga ora sangu apa-apa. Dadi apa kang bisa diumukake manungsa?

 

Posted by Nananging Jagad in 01:46:07
Comments

12 Responses to “PITUTUR LUHUR”

 1. ely says:

  Apik tenan tulisane sampiyan. Andap asor niku nggih salah sijining sifat ingkang perlu dilakoni menungso ting ndoya niki.

  Maturnuwun sanget sampun mampir teng blog kulo.

  ” njiih dawah sami-sami………”

 2. bagonk says:

  perlu perjuangan keras untuk membaca cerita ini sampai habis… ;)

  “sante mawon Mas, namanya juga sama-sama belajar lho…”

 3. awi says:

  Sepertinya ceritanya seru, tapi gue nggak ngerti bahasa jawa, nggak ada versi bahasa indonesianya ya?

 4. cen elok tenan ndoro! tur tulisanipun ingkang ageng-ageng, sae sanget kagem kawulo ingkang kirang sae jawanipun. pareng ki ageng….

 5. Hedi says:

  apik tenan, sampeyan yg buat gambar di atas ya :) …baru kali ini liat petruk merokok :p

  “gambarnya kiriman Kang Bahtiar(nuwun Kang) disertai tantangan agar menulis tema mengenai gambar tersebut…..jadilah tulisan begini…”

 6. ayu says:

  inggih Ndoro….*karo klesotan neng kloso*

  “…..uenak tenan!”

 7. bahtiar says:

  fotonya bagus .. :)

  “lha niku poto ingkang panjenengan kirimaaken semanten Kang…….”

 8. anang says:

  awi, Ya ntar tak coba bikin versi Endonesyanya Mbak…

 9. lupi says:

  Pituturipun sampun sae,tapi kulo pingin mangertos pitutur ingkang luwih kathah lan cekak aos.namung setunggal utawi kalih kalimat.matur Thank you………..

 10. lupi says:

  Pituturipun sampun sae,tapi kulo pingin mangertos pitutur ingkang luwih kathah lan cekak aos.namung setunggal utawi kalih kalimat.matur Thank you………..

 11. Djoko Luarsono says:

  Wataking manungsa iku kepingin kuwasa, ananging Gusti iku bakal maringaké panguwasa miturut kersané Gusti piyambak.

 12. Anonymous says:

  Kadang menjadi seseorang yang baik itu teramat sulit, bukan karena kita tidak mampu, melainkan juga penilaian orang terhadap kita yang telah men-judge bahwa kita tidak bisa sempurna. Tansah eling lan waspada, laku urip tumrap ing donya kudu apik. Btw, only God knows why….
  Sayuto Group Jogja,
  http://sayutogroup.blogspot.com/